การวางแผนครอบครัว(Family Planning)

ความสำคัญของการวางแผนชีวิตครอบครัว
อ.พชรพรรณ สมศรี
การวางแผนครอบครัว คือการมีเป้าหมายของครอบครัว มีความพร้อมในด้านต่างๆตั้งแต่การเลือกคู่ครอง ความพร้อมด้านที่อยู่อาศัยและอาชีพ การแต่งงาน การวางแผนที่จะมีบุตร การเว้นช่วงระยะห่างของการมีบุตรที่เหมาะสม การเป็นพ่อแม่ที่ดีเพื่อเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดี มีคุณภาพและมีความสุขแก่ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
ระยะเริ่มต้นของการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ต้องปรับตัวเข้าหากัน ตกลงบทบาทและภาระหน้าที่ในครอบครัวซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั้งสองฝ่าย และสามารถสลับบทบาทกันได้ในยามจำเป็น
• มีการวางแผนในการจัดสรรค่าใช้จ่ายในครอบครัว ค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน และเก็บออมเอาไว้ในอนาคต
• วางแผนในการมีบุตรคนแรกเมื่อทั้งสามีและภรรยาพร้อม รวมทั้งกำหนดว่าจะมีกี่คน ใครเป็นดูแลเลี้ยงดู เตรียมความพร้อมในเรื่องฐานะการเงิน และวิธีการที่จะทำให้เขาเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพ
• เว้นช่วงการมีบุตร เพื่อให้แม่ได้พื้นฟูสุขภาพของตนเองก่อนการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป และให้การเลี้ยงดูลูกคนก่อนอย่างเต็มที่ด้วยความรักและเอาใจใส่
• ไม่ควรมีบุตรเร็วเกินไป ช้าเกินไป หรือถี่เกินไป ตรียมตัวเป็นพ่อแม่ที่ดีเพื่อให้บุตรเติบโตมาเป็นคนดี มีคุณภาพและมีความสุข
• สามีและภรรยาจะต้องยินยอมพร้อมใจที่จะมีบุตรด้วยกัน และให้บุตรของตนเกิดมาพร้อมกับความรักของคนทั้งสอง
• ทั้งสามีและภรรยาต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่พร้อมจะเป็นพ่อ-แม่

ประโยชน์ของการวางแผนครอบครัว
• การวางแผนครอบครัวช่วยให้คู่สมรสที่เพิ่งแต่งงานและอยู่กินด้วยกันใหม่ๆ ได้มีโอกาสปรับตัวเข้าหากัน เข้าใจและรู้ซึ้งถึงสภาวะอารมณ์และสิ่งอื่นๆ ของแต่ละฝ่ายได้ดีก่อนที่จะมีลูก
• การวางแผนครอบครัวจะช่วยให้ทุกคนในครอบครัว ซึ่งได้แก่ พ่อแม่ และลูก มีความเป็นอยู่ดี ตามสมควรแก่ฐานะ เพราะเมื่อมีลูกน้อยก็สามารถเลี้ยงดูได้ทั่วถึง และสามารถให้การศึกษาทุกคนถึงขั้นสูงได้ทำให้มีอาชีพที่ดีและมีความสุขในอนาคต
• ช่วยให้พ่อแม่เว้นระยะการมีลูกหรือสามารถจำกัดขนาดของครอบครัวได้ตามต้องการ มิใช่ปล่อยให้มีลูกมากเกินไปจนต้องเลี้ยงดูไปตามบุญตามกรรม ซึ่งทำให้เด็กที่เกิดมามีอนาคตไม่ก้าวหน้า
• การมีลูกถี่และมีลูกหลายคนจะเป็นภาระหนักในการหาเงินมาเลี้ยงดูให้ทุกคนมีความสุข การมีลูกน้อย จะช่วยให้พ่อแม่ไม่ต้องประสบปัญหาด้านการเงิน และสามารถเลี้ยงดูให้เจริญเติบโตไปได้เป็นอย่างดี5. การที่มีลูกถี่และมีลูกหลายคน จะทำให้ผู้เป็นแม่มีสุขภาพทรุดโทรม หากเว้นระยะการมีลูกให้ห่างจะทำให้ร่างกายของแม่มีโอกาสพักฟื้นและแข็งแรง ทั้งยังทำให้มีเวลาที่จะเอาใจใส่ให้ทุกๆ คนในครอบครัว มีความสุขอีกด้วย

Advertisements

Posted 27/06/2011 by phacha002 in Uncategorized

%d bloggers like this: